Цели

Българската наука е в застой. За последните 15 години относителният дял на нашата научна продукция спрямо световната е спаднал, когато тенденцията на държавите с по-скромна наука е да увеличават своя дял.

Първата основна цел на сайта е анализ на причините, довели до сегашното състояние на науката в България. Считаме, че такъв анализ ще допринесе за посочване на пътища за излизането от незавидното й положение.

Втората цел е сравнение на финансирането и управлението на науката в България със съответните в развитите в научно отношение страни, като обърнем особено внимание на страните в ЕС. Едновременно с това ще анализираме програмите и научните структури на ЕС.

Трета и най-важна цел е предлагането на програма за излизането от сегашното състояние.

Четвърта цел е пропагандирането на науката, както българската, така и световната. Искаме да дадем на българските учени възможност да изказват публично мнението си по горните въпроси. Желаещите ще могат да правят това чрез форума, който организираме. Друга възможност е да предлагат по-големи анализи, коментари и предложения.

Този сайт е адресиран както към професионалните учени, така и към любителите на науката, към бъдещите учени, а сега ученици и студенти.