Нови методи

Проект “Разработване на нов метод за извличане, преобразуване и съхранение на електрическа енергия от заобикалящите ни високочестотни електромагнитни полета”

Организация подала проекта и участници Проектът (договор ДИД02-9) е подаден от Фондация „Институт за възобновяеми енергийни източници“.„Научният“ колектив се състои от 5 члена. Единственият човек с научна степен и звание е ръководителката на проекта. Останалите работят във „фирми“. Най-важният член на колектива изглежда е президентът на фондацията, подала проекта. Той е бивш военен, след това охранител. Само ръководителката на проекта има публикации. Представен е списък от 29 публикации, нито една от които не е в международно реферирано списание.

Рецензии. Проектът е бил оценен от шест чуждестранни рецензенти и един български. Четири от чуждестранните са ниски и укрити. Ето как оценява научните възможности на колектива един от рецензентите:

Членовете на колектива, с изключение на ръководителката, нямат абсолютно никакъв опит в научните изследвания. Ръководителката на проекта има добра научна биография и мисля, че нейният научен опит е ценен. Ръководителката е публикувала главно в балканския регион и в WSEAS конференции… WSEAS са известни като конференции, където слаби статии се приемат, ако хората си платят такса за правоучастие…Човек очаква колективът да има специалисти в областта на енергетиката, но вместо това има компютърни специалисти и даже Г-н Еневски, чиито научни интереси включват “Пътища, мостове, пътни конструкции”.

Така че, не всички членове имат компетентност в областта на изследване на проекта. Както сам пише горният рецензент, останалите участници нямат никакъв научен опит. Но е пропуснал да напише, че те изобщо не са учени, дори слаби или начинаещи. Да не говорим, че специалистът по пътища и мостове е пенсионер, а друг е икономист. При това положение дори дадените 2 точки от 5 никак не са оправдани; макар да счита, че изследванията на ръководителката са ценни (без да ги познава), той сам посочва, че те са публикувани срещу заплащане или в България, т.е. имат изключително провинциален характер. С други думи, не се вижда как тези скромни изследвания на ръководителката компенсират пълната липса на научен опит у останалите. По останалите въпроси коментарите са също неблагоприятни. Но вземането на точки е направено предпазливо. Припомням, че това е една от скритите рецензии. И останалите 3 неупотребени рецензии също отбелязват част от недостатъците на проекта, макар също числовите им оценки да не са в съзвучие със забелязаните слабости, т.е. дадени са несъразмерно много точки. Две рецензии са с подозрително високи оценки (92 и 90 от 95 възможни) и те са дело на две рецензентки, които нямат научни степени и звания. Научните им статии са публикувани в секцията по педагогически науки, в съответствие с тяхното съдържание. В нашия фонд няма официални сведения за тях. Но неотдавна на сайта на техния университет беше написано, че тяхната специалност е „математика и информатика“. Докато оценяваните от тях проекти са инженерни, в това число и разглежданият.

По въпроса за научния опит на колектива те силно се разминават с горния рецензент; за тях колективът е много добър. Без аргументи, разбира се. И по всички въпроси те са силно впечатлени от проекта. Например на въпрос за “Добре обоснован финансов план” отговорът е “5 точки – Добре обоснован финансов план” и всичките 20 въпроса са оценени по този иновативен метод. Иновативен, защото същата рецензия може да се употреби за произволен проект (и се употребява), т.е. писането на останалите рецензии е съкратено само до смяна на номера на проекта. Проектите, оценени от двете рецензентки имат впечатляващо висока успеваемост – 80% от оценените от тях са класирани, докато средното за конкурса е обратното – 80% – некласирани. Заедно с това почти всички класирани проекти, рецензирани от двете молдованки, имат рецензии от други рецензенти, които са „изчезнали“. Очевидно са наети с цел подходящи проекти да спечелят. Българските рецензии Българският рецензент е написал неблагоприятна рецензия – 82 от 95 точки и даже е дал съображения по същество. От друга страна неговата рецензия има тегло 20% в общия резултат.

Разпределение на финансовите средства. По-голямата част от средствата са предвидени за заплати на участниците и за заплащане на на външни организации – по 35 %, т.е. 70% от средствата са предвидени за разходи, чиято отчетност е лесна. Има и други, по-малки разходи със съмнителна нужда за науката – например – заключителна среща. Това показва, че държавните пари лесно могат да се употребят с корупционни цели – напр. за подкупи с цел спечелване на конкурси. Според проекта външната организация ще получи възнаграждението си „за техническо подпомагане научната работа по проекта, за извършване на анализи, проучвания и поддръжка на апаратурата, използвана в рамките на проекта“. От друга страна предвидените 136 хиляди лева ще се изплатят за дейности, всяка от които е научна. Ето техния списък заедно с оценка на труда, така както е представен в проекта: 1. Провеждане на изследвания в лабораторни условия 3бр. (ед. цена 7000 лв.) – 21 000 лв. 2. „Разработка на метод за преобразуване и съхранение на електрическата енергия от високочестотни електромагнитни полета“, (заглавието на проекта е почти същото; изпуснато е само “извличане”). – 43 000 лв. 3. “Изследване енергията на източници на високочестотни електромагнитни полета 1 бр” – 37 000 лв. 4.“Изработване на 1бр. прототип” – 35 000 лв. В проекта е отбелязано, че средствата се дават за техническа помощ, но нито една от посочените не е техническа. Заедно с това и фондът забранява да се възлага научната дейност на други изпълнители. Не е ли видял някой това нарушение! Тук човек може да зададе и още един труден въпрос: а какво ще върши научния колектив. Работната програма казва, че 22 месеца ще се анализират и изследват досега съществуващите методи, ще се класифицират и ще се оценява тяхната ефективност. Ще се определят на критерии с оглед прилагане на някой от съществуващите методи за целите на настоящия проект. Но предварително се знае, че такъв няма да се намери и затова в следващите 9 месеца ще се създаде нов метод, т.е. ще се извърши цялата обещана разработка. До края ще се съставят протоколи за извършената работа. Ежемесечни заплати през 22 месеца (две трети от времето), при това над професорски, ще се изплащат за изучаване на “съществуващите методи за извличане, преобразуване и съхраняване на енергията” с цел да се докаже, че те са негодни, с което да се обоснове защо в останалото време пак ще получават същите пари. Има и други, по-малки разходи със съмнителна нужда за науката – например – “Заключителна среща”, която струва 15 хиляди лева (не е указан ресторантът?!) или “Компютърно време” за 10 хиляди лева. Макар от десетилетия да ползвам компютър, досега не съм си изяснил колко пари е струвало моето компютърно време и на кого е струвало, настрана от цената на компютъра и някои дребни ремонти. Не е отбелязано, че участниците ще купуват компютри – те си ги имат. Това само показва, че държавните пари лесно могат да се употребят с корупционни цели – напр. за подкупи с цел спечелване на конкурси. С много малки изключения финансовата обосновка е крайно неубедителна, както са отбелязали някои рецензенти. За съжаление тъкмо тези рецензии са доставени на фонда по неправилен начин, според проф. Герджиков и са неупотребени.

Ново развитие. След изтичане на първия етап фондът през 2011 г. прави оценка на изпълнението на договорите. Договорът е разгледан в комисията по инженерни науки и изпълнението е оценено като „задоволително“, което е сравнително ниска оценка. По тази причина, следвайки правилата договорът продължава да се финансира, но с намалено финансиране – с 35 000 лева. Ако беше оценен добре той щеше да получи максимум 100 000 лева, Тази оценка е потвърдена от ИС с протокол No 10/28.11.2011 г. Сключен е анекс към договора на 13 декември, 2011 г. Парите са преведени на 15 декември, 2011 г. Специалистът по земетресения доц. Емил Ботев, зав. Секция „Сеизмология“ на Геофизическия институт на БАН е написал рецензия по този проект. Каква е връзката на проекта със земетресенията е оставено на читателя да прецени. Въз основа на тази рецензия още на следващия ден, 16 декември, 2011 г. са преведени още 190 000 лева. С други думи, проектът е финансиран общо с 325 000 лева. Това е със 125 000 лева повече от първоначално сключената сума и противоречи на правилата на конкурса, а оттам и на закона. Това финансиране е станало след разрешение от министър Игнатов, който нито има право, нито задължение да издава такива разрешения. В закона е фиксирано по какъв начин той може да влияе на фонда и разрешения за промяна на правилата на конкурсите не влиза в неговите правомощия. Но може да оказва натиск. Очевидна е изключителната настойчивост, с която се преследва финансирането на този проект. Не само, че е класиран през 2009 г. с нарушения, но и през 2011 г. се дофинансира в нарушение на законите. Според нас цялата сума от 325 000 лева е дадена в нарушение на законите и трябва да бъде възстановена, а виновниците да понесат своята отговорност.