Правила за списване

Целта на сайта е да се представят мнения и материали относно финансирането на науката в България.

Сайтът се управлява от Инициативна група, чийто състав може да бъде динамичен във времето. Техническата (на практика основна) работа на сайта ще се осъществява от нейни членове.

Тя отговаря за получаване на пощата и публикуване или непубликуване на всеки изпратен до нея материал (срокът за решение е тридневен). Инициативната група си запазва правото да публикува материали с коментар “несъгласие“, или други коментари.

Всеки е в правото си да да изкаже своето мнение. Желателно е статиите, материалите и мненията, представени за публикуване, да бъдат съпроводени със CV, Home Page на автора или съответен еквивалент.

Материали, нарушаващи академичния тон, ще бъдат директно отхвърляни.

Промени – що се касае до смисъла на предложените текстове, се правят само със съгласието на авторите.